Township: Unknown Township

Map Reference:

Name Type: sea

Meaning:

Other Forms:

Related Places:

Information:
Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932, p 432:

Taobh na Sgier Lithionn shin I h-eangan –
Gun strith thar a’ Bhogh’ Ruaidh;
’S bha dithis no tri ’s iad sinte lath-mharbh –
Mo chinnt’m Poll-beag ’bhi fo cluais.
Seachd air Bainsgeir ’s Aird a’ Charraigh,
Puill bhana ghlana ’bha uainn;
Gach duine a saoithreach’ taobh Sgeir na h-Ighinn,
Is taosg fo’n t-sileadh gu luath.

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Na Bàird Thirisdeach