Township: Unknown Township

Map Reference:

Name Type:

Meaning: The Graeme's Inlet

Other Forms:

Related Places:

Information:May not be Tiree.
Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932, John MacLean, Balemartine, p 149:

Gu moch an la’r na mhaireach bha’m bata na h-eideadh,
Lan moine mar b’ abhaist fo bhraigh Puirt a’ Ghreumaich;
B’ fhadalach do thurus leat a tigh’nn troimh bhuinne Reilinn,
’S Iain Mor ’s e ’na eigin leis fhein ’cur a’ Mhairt.

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Na Bàird Thirisdeach