Township: Unknown Township

Map Reference:

Name Type: fort

Meaning: Fort of the two oars

Other Forms:

Related Places:

Information:
Probably not on Tiree -JH.

Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932, Gilleasbuig MacPhail, p 4:

‘Gu robh do chàirdean, a Chailein,
Urramach ’s gach taobh r’an leanachd,
O Dhun-da-Ramh, ’s Loch nan Eala

p 8:

‘Bha Loch-nan-Eala air thus leibh, agus Diuc Earraghaidheal
Sibh do’n churn cheart cho dileas ‘s a tha’n ince do’n phaipeir.’

’S o thur Mhic Cailein nan ceudan.'

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Na Bàird Thirisdeach