Township: Hough

Map Reference: Hough 35

Name Type: sea

Meaning: See Conslum in Longships on the Sand.

Other Forms: Conslum - ONB p. 59

Related Places:

Information:A fishing rock
Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932, ed. Rev. Hector Cameron, page 415:

'S ann leam nach cearbach bhi tarruing cainbe,
A marcachd calma air druim nam boc-thonn;
Is fear nan duanag a seideadh suas rith',
'S an iubhrach uallachd a fuaradh Chonsluim

Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932
Rev. Hector Cameron
Page 432

Siar i o’n traigh gu sail an Rudha,
O’m Fhang ge guineach a’ ghaoth;
A stigh mar a b’ aill gu ban Phuill – a – Mhanaich,
’S gun dail fo Charragh Phuirt-Staoin
Bha Conslum fo sroin is ceol na cruithean
Bha deonach ’mireag ri ’taobh;
’S aig Craignis fadheoidh an seol mu ’claigeann,
’S mo sheoid-sa dhachaidh le saod.

Local Form:

Languages : Norse

Informants: Donald Kennedy (Dòmhnall Eachainnn), Balevullin, 5/1996

Informant 2: OS