Township: Balevullin,Hough,Hough

Map Reference: unknown location

Name Type:

Meaning:

Other Forms:

Related Places: Carrastaoin.

Am Port Daor, Balevullin - possibly the same feature - JH.

Information:
Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932
Rev. Hector Cameron, p 432:

Siar i o’n traigh gu sail an Rudha,
O’m Fhang ge guineach a’ ghaoth;
A stigh mar a b’ aill gu ban Phuill – a – Mhanaich,
’S gun dail fo Charragh Phuirt-Staoin
Bha Conslum fo sroin is ceol na cruithean
Bha deonach ’mireag ri ’taobh;
’S aig Craignis fadheoidh an seol mu ’claigeann,
’S mo sheoid-sa dhachaidh le saod.

Local Form:

Languages : Gaelic, Obscure

Informants: Na Baird Thirisdeach