Township: Caolas

Map Reference:

Name Type:

Meaning: See Bhotaidh in Longships on the Sand.

Other Forms:

Related Places:

Information:
Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932

John MacLean, Iain Mac Ailein ‘Bàrd Thighearna Chola’, p 53:

Duanag Do Chaileig Bhig
Nuair theid Ailein ann ad’ dhail
Cha bhi easbhuidh ort, a ghraidh,
Gheibh sibh croit anns a Phort Bhan,
No ait’ ann an Cuil Bhotaidh

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Na Bàird Thirisdeach