Township: Caolas,Milton

Map Reference: Milton 66

Name Type: sea

Meaning: The broad skerry

Other Forms:

Related Places:

Information:
Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932,432:

Taobh na Sgeir Lithionn shin i h-eangan –
Gun strith thar a’ Bhogh’ Ruaidh;
’S bha dithis no tri ’s iad sinte lath-mharbh –
Mo chinnt’m Poll-beag ’bhi fo cluais.
Seachd air Bainsgeir ’s Aird a’ Charraigh,
Puill bhana ghlana ’bha uainn;
Gach duine a saoithreach’ taobh Sgeir na h-Ighinn,
Is taosg fo’n t-sileadh gu luath.

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Angus MacLean, Scarinish, 2/1996

Informant 2: OS