Township: Balephuil

Map Reference: Balephuil 46

Name Type: hill

Meaning: The beautiful shieling

Other Forms:

Related Places:

Information:"Chi th 'n Airidh" Na Baird Thirisdeach, ed Rev Hector Cameron, An ComunnThirisdeach, 1932, p359 "An Teid thu leam a Mhaggie Chaluim?"
by Colin MacDonald, p 359:

Chi thu Rifrinn, ’s chi thu’n Airidh,
’S an Carnan os cionn an loin;
Chi thu Hoghnis is cnoc Ghrianail,
Glac nan Smiar, agus Cuil Bhoid


Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Eilidh (bheag) Kennedy, Balevullin, 10/1993

Informant 2: John Brown - SA 1973/135