Township: Balemartine

Map Reference: Balemartine 21

Name Type: sea

Meaning: The dabberlocks (Alaria esculenta, an edible seaweed) skerry

Other Forms: Sgeir nan Gruagan - HC

Related Places:

Information:An edible seaweed. He remembers going down at low tide after school and eating it - AB.

It is mentioned in the poem A' Chaluim Bhig by John MacLean, Balemartine, Na Bàird Thirisdeach, Rev Hector Cameron (ed.), , The Tiree Association, 1932, p149:

Bha Port-an-tobair carraideach o’n chairich Sgeir nan Gruagan,
'S a thuit an ceithe 'n uine bha'n iubhrach air chuantan;
Ach dh' aithn' thu do d' ghillean iad bhi sgiobalta mu'n cuairt dhi,
'S a fagail 's a' bhruaich an taobh shuas de'n mhuir-lan.

and p153:
Dh' fhag iad Sgeir nan Gruagan

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Alasdair Brown, Balephuil, 1/1994

Informant 2: Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932 p153.