Township: Skerryvore

Map Reference: Skerryvore 1

Name Type: sea

Meaning: The red submerged rock

Other Forms: Bo Ruadh - Ad Ch.

Bo Rhua - AS

Related Places:

Information:
Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932
Rev. Hector Cameron
Page 432
Taobh na Sgeir Lithionn shin i h-eangan –
Gun strith thar a’ Bhogh’ Ruaidh;
’S bha dithis no tri ’s iad sinte lath-mharbh –
Mo chinnt’m Poll-beag ’bhi fo cluais.
Seachd air Bainsgeir ’s Aird a’ Charraigh,
Puill bhana ghlana ’bha uainn;
Gach duine a saoithreach’ taobh Sgeir na h-Ighinn,
Is taosg fo’n t-sileadh gu luath.

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Admiralty Chart no. 1778

Informant 2: Alan Stevenson, Account of Skerryvore Lighthouse, 1848