Township: Cornaigmore

Map Reference: Cornaigmore 20

Name Type: sea

Meaning: The reef of the girl

Other Forms:

Related Places: Port na h-Ighne.

Information:A girl drowned here - NMcI

Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932
Rev. Hector Cameron, p 432:

Taobh na Sgeir Lithionn shin i h-eangan –
Gun strith thar a’ Bhogh’ Ruaidh;
’S bha dithis no tri ’s iad sinte lath-mharbh –
Mo chinnt’m Poll-beag ’bhi fo cluais.
Seachd air Bainsgeir ’s Aird a’ Charraigh,
Puill bhana ghlana ’bha uainn;
Gach duine a saoithreach’ taobh Sgeir na h-Ighinn,
Is taosg fo’n t-sileadh gu luath.


Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Norman MacIver, Scarinish, 11/1993

Informant 2: Archie Mackinnon, Cornaigmore, 8/1994

Informant 3: Willie MacPhail, Clachan, 6/1995