Township: Cornaigmore

Map Reference: Cornaigmore 10

Name Type: shore

Meaning: A coastal rock

See Bàrna-sgeir in Longships on the Sand.

Other Forms: Bàrna-sgeir - OSNB p38, "no meaning got."

Related Places:

Information:Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932
Rev. Hector Cameron, p432:

Taobh na Sgier Lithionn shin i h-eangan –
Gun strith thar a’ Bhogh’ Ruaidh;
’S bha dithis no tri ’s iad sinte lath-mharbh –
Mo chinnt’m Poll-beag ’bhi fo cluais.
Seachd air Bainsgeir ’s Aird a’ Charraigh,
Puill bhana ghlana ’bha uainn;
Gach duine a saoithreach’ taobh Sgeir na h-Ighinn,
Is taosg fo’n t-sileadh gu luath.


Local Form:

Languages : Norse

Informants: Archie MacKinnon, Cornaigmore, 8/1994

Informant 2: Willie MacPhail, Clachan, 6/1995; Iain MacDonald, Sgibinis, Ruaig, 3/2016

Informant 3: OS