Township: Cornaigbeg

Map Reference: Cornaigbeg 15

Name Type: shore

Meaning: Gaelic 'trumpeter' (Dwelly) - The Gaelic Otherworld, ed Ronald Black, p647.

See Dùdaire in Longships on the Sand.

Other Forms:

Related Places:

Information:Thog mi leam do Chornaig i,
An t-aite 'n robh mi eolach ann;
'S gur tric bha lacha leointe leath',
'S a bha na geoidh fo chreuchdan.

Aig eilean sin an Dudaire
Is tric a chuir mi smuid aiste;
MacTalla 's tric a dhuisg mi leath'
'S na creagan cul na ceardaich" - 'Oran a' Ghunna', Na Baird Thirisdeach, ed. Rev Hector Cameron, An Comunn Thirisdeach, 1932, p140
A fishing rock between Ardbeg and Clachan - AMcL.

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Na Baird Thirisdeach, ed. Rev Hector Cameron, An Comunn Thirisdeach, 1932, p140

Informant 2: Angus MacLean, Scarinish, 12/1994