Township: An Àird a Deas,Caolas

Map Reference: Ardeas 2

Name Type: shore

Meaning: Dwelly gives Àr as deadwood in the stern of a boat. There was a boat builder here.

Other Forms:

Related Places: Loch an Àir.

Information:A verse from Madain DiArdaoin by Ailig Gilleasbuig a' Mhuineir:
"Ann am Port Loch an Àir, far an togta na bataichean,
Bha ainmeil bho' n laimh a chluicheadh tàl [adze] agus tughadh,
Am beagan air faighte do' n tobhtaich an lathair,
'Nam Chridh-sa blath dhi 's gach aite mun cuairt."
[transcribed JH - with apologies!]

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Angus MacLean, Scarinish, 5/1996