Township: Caolas,Milton

Map Reference: Milton d

Name Type: building

Meaning: The mill

Other Forms:

Related Places:

Information:The last grinding season of the Milton mill was 1885/6 although there was a one-off grinding in 1890. Angus MacLean, Scarinish, 3/2006.
Verse from Madainn Diardaoin by Ailig Ghilleasbuig a' Mhuineir (Alec MacDonald, Milton):
"Am Muileann sin, taigh càthaidh,
Gun ann ach an larach,
Tha feanntag a' fas
Mu gach gàrradh 's bruach,
An lìath [lade] tha traithle [dry]
Gun ann ach an larach,
Mu' n t-sruth sin a b' abhaist
Am bràth chuir mun chuairt."

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Angus MacLean, Scarinish, 2/1996