Township: An Àird a Tuath,Caolas

Map Reference: Aird a Tuath E1

Name Type: machair

Meaning: The hillock of MacDougall

Other Forms:

Related Places:

Information:Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach, The Tiree Association, 1932

John MacLean, Iain Mac Ailein ‘Bàrd Thighearna Chola’, p 91-92:

‘Am baile gaolach a’ Chaolais aillidh
’S an robh mi ’chomhnaidh ’nam oige, fag e,
Aig Cnoc-Mhic-Dhughaill ’san dlùth mo chàirdean;
’S thoir fios gu’n ionnsuidh gu bheil mi’m shlainte’

North of Taigh na h-Urbhaige - AMcL

Local Form:

Languages : Gaelic

Informants: Angus MacLean, Scarinish, 9/2006

Informant 2: Cameron, Rev. Hector (ed.), Na Bàird Thirisdeach